Onderwijskundige identiteit

Onderwijskundige identiteit   
 
In Nederland zijn van overheidswege de onderwijsopbrengsten vastgesteld. Deze worden zowel intern als extern gemonitord. De manier waarop scholen de opbrengsten willen behalen, hoort afgestemd te zijn op de onderwijsbehoeften  van de leerlingen, de keuze van de onderwijsmethoden en de deskundigheid van het team van leerkrachten en de ondersteuning daarvan.
 
Scholen hebben daarbij de vrijheid om de wijze van het verzorgen van onderwijs aan te passen aan bovengenoemde items. Dit geldt ook voor de scholen van Kindante. Scholen mogen divers zijn in hun manier van onderwijs verzorgen, echter binnen de kaders die Kindante en de overheid stellen.
 
Enkele voorbeelden van onderwijskundige identiteit die binnen Kindante voorkomen, worden in onderstaande teksten verder uitgewerkt. Ook binnen de onderwijskundige identiteit zijn verschillen en soms ook overlappingen  in de uitwerking op de diverse scholen. Meer info hierover is te vinden via de website en de schoolgids van de school.
 
Enkele voorbeelden van onderwijskundige identiteit binnen Kindante zijn:
Boeiend onderwijs en Groepsdynamisch onderwijs.
 
Boeiend onderwijs
Boeiend onderwijs is gericht op het behalen van optimale resultaten door middel van het creŽren van onderwijsleersituaties van hoge kwaliteit. Om dit te realiseren is in elk geval innerlijke betrokkenheid nodig, zowel van de leraar als van de leerlingen. Bij boeiend onderwijs gaat het leren van leerkrachten en het leren van leerlingen hand in hand. Daarbij is een rijke leeromgeving onmisbaar en zijn de verschillende talenten en intelligenties uitgangspunt om betekenisvol van en met elkaar te leren en voor te bereiden op de toekomst. Binnen het boeiend onderwijs wordt gewerkt met coŲperatieve  werkvormen om de betrokkenheid bij het leerproces te vergroten en tegemoet te kunnen komen aan de verschillende ondersteuningsbehoeften van het kind.
Boeiend onderwijs gaat uit van: een gemeenschappelijke visie (wat willen wij als school met zijn allen creŽren?), persoonlijk meesterschap, systeemdenken  (allerlei zaken die op school, in de klas of in de wereld gebeuren hangen met elkaar samen en beÔnvloeden elkaar), mentale modellen (vaak onbewuste aannames over de werkelijkheid; onze opvattingen en handelingspatronen) en teamleren (samen werken, samen leren van en met elkaar).
 
Groepsdynamisch onderwijs (GDO)
Binnen de methodiek Groepsdynamisch Onderwijs (GDO) staat het kind in de groep en niet op zichzelf. Dat wil zeggen dat een kind zich alleen optimaal kan ontwikkelen in nauwe relatie met de groep. Het is dus heel belangrijk na te gaan hoe de groep het kind vormt en hoe het kind op zijn beurt positieve invloed heeft op de groep. Dit wederzijds beÔnvloedend groepsproces is de kern van het GDO.
 GDO werkt vanuit drie invalshoeken:
  • Sociaal Sterke Groep → socialisering van de groepen.
  • Full Speed Leren → verhoging motivatie en zelfsturing van leerlingen
  • Sterk Team → afstemming en samenwerking tussen leerkrachten. GDO is een integrale, duurzame aanpak om het kind waardig en kwalitatief goed onderwijs te bieden. Daarnaast vormt GDO een gedegen kader om onderwijsontwikkelingen als Passend Onderwijs en Opbrengstgericht Werken tot een succes te maken. GDO streeft naar rust, meer motivatie en werkplezier bij kinderen en leerkrachtenen naar  het hogere opbrengsten en een vergroting van de zorgcapaciteit als resultaat. Het GDO concept is gebaseerd op  inzichten uit de moderne evolutiepsychologie, neuropsychologie en sociologie in onderwijssituaties met als doel gemotiveerde leerlingen, hogere opbrengsten en tevreden ouders en leerkrachten.
Terug
Print