Prikactie op 27 juni: hogere salarissen in het basisonderwijs!

15 juni 2017
Op dinsdag 27 juni 2017 vindt een landelijke prikactie in het basisonderwijs plaats. De actie wordt georganiseerd door POinactie, waarbij zich al 45.000 leerkrachten hebben aangesloten. Dat betekent dat veel leerkrachten in het primair onderwijs het eerste uur die dag zullen staken. Kindante ondersteunt deze actie en heeft met de schoolbesturen van Zuid-Limburg afgesproken hier gezamenlijk in op te trekken.
Hogere salarissen
Leraren in het primair onderwijs willen op gelijke wijze beloond worden als hun collega's in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Op dit moment liggen de aanvangssalarissen 7% lager dan in het VO en MBO . Dat verschil loopt uit tot 21% bij het maximumsalaris. Onze leerkrachten vinden dat onacceptabel. Ook zij hebben net als hun collega's in deze andere onderwijssectoren (minimaal) een HBO-opleiding afgerond.

Schoolbesturen ondersteunen de actie
De schoolbesturen van Zuid-Limburg ondersteunen deze prikactie. Ook de besturen vinden dat onze mensen recht hebben op gelijke beloning.
Met name door de lage salarissen in het basisonderwijs kiezen weinig jonge mensen voor een baan in deze sector. De instroom in de Pabo loopt terug en we voorzien een landelijk tekort aan gekwalificeerde leerkrachten. Op termijn komt daarmee de onderwijskwaliteit die kinderen geboden krijgen zwaar onder druk te staan.

Verbetering imago
We zetten in samenwerking met de Pabo acties uit om meer scholieren te laten kiezen voor de Pabo en we proberen om gekwalificeerde leerkrachten die momenteel in een andere sector werken, weer terug te krijgen in het basisonderwijs. Om een baan in het onderwijs aantrekkelijker te maken moeten de salarissen omhoog!

Vormgeving actie op school
Iedere school is vrij om te bepalen hoe de actie wordt vormgegeven. Omdat de actie een duidelijk signaal moet zijn naar ouders, wordt er geen enkele vorm van opvang verzorgd gedurende dat uur. Scholen mogen ouders dan ook verzoeken de leerlingen gedurende dat uur zelf op te vangen. Scholen en teams kunnen hun eigen creativiteit inzetten om er iets moois van te maken gedurende het uur staking.
Terug
Print