WET WERK EN ZEKERHEID: gevolgen voor primair onderwijs

05 december 2016
De afgelopen periode is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ), en met name de negatieve gevolgen ervan, regelmatig in het nieuws geweest. Ook Kindante heeft te maken met deze wet.
Door deze wet is het voor basisscholen steeds moeilijker om een invalkracht te krijgen als de leerkracht ziek is. In heel Nederland zijn vanaf de start van het schooljaar al duizenden kinderen thuis moeten blijven omdat er geen beschikbare vervanging mogelijk was. Kindante heeft voor de hele stichting richtlijnen opgesteld die gelden indien er geen vervanging beschikbaar is. Deze richtlijnen hebben alle betrokkenen via de leidinggevende van de school reeds ontvangen.

ContinuÔteit
Door de effecten van de WWZ wordt de continuÔteit van het onderwijsaanbod aan kinderen ernstig aangetast. Het aantal beschikbare vervangers was al beperkt door het ontbreken van voldoende perspectief op een baan voor nieuw afgestudeerde leerkrachten. Sinds de invoering van de WWZ kunnen nu echter ook veel losse vervangingen niet worden ingevuld omdat schoolbesturen niet zomaar nieuwe vaste contracten kunnen aangaan. Daarvoor zijn de financiŽle risico's (zeker in gebieden van krimp) gewoon te groot.

Kindante heeft vanaf de start van het schooljaar 2016-2017 voor de herbezetting, bij afwezigheid van het vaste personeel, gekozen voor de volgende opties:
  1. Er is externe vervanging beschikbaar
  • De juf of meester kan vervangen worden. Het onderwijs kan doorgaan.
  1. Er is geen externe vervanging beschikbaar:
  • De school zoekt naar een interne oplossing: een van de vaste teamleden neemt de vervanging op zich. Dat lijkt een oplossing zonder rechtstreekse gevolgen voor het onderwijsaanbod voor kinderen. Echter, indien de directeur, de Intern Begeleider, de gedragsspecialist of de onderwijsassistent invallen voor een zieke leerkracht, kunnen zij hun reguliere taak niet uitvoeren. Dat is ingrijpend voor de schoolorganisatie als geheel en dus is het termijneffect ook een onderbreking van de continuÔteit van het onderwijsaanbod.
  • Er worden groepen samengevoegd. Het reguliere programma zal dan niet gerealiseerd kunnen worden. Er ontstaan groepen van een zodanige omvang dat geen sprake meer kan zijn van een divers aanbod.
  • De kinderen van een groep worden opgesplitst en verdeeld over de andere groepen. Er is dan geen sprake meer van een regulier aanbod.
  • De ouders van de leerlingen wordt gevraagd de kinderen tot nader bericht niet naar school te sturen. Voor die ouders voor wie het niet mogelijk is om opvang zelf te realiseren vangt de school de kinderen op. Er is op dat moment echter geen onderwijsaanbod.

Inventarisatie door Kindante
Kindante heeft een inventarisatie gedaan op alle scholen. Hiermee willen we inzichtelijk maken op welke wijze de scholen genoodzaakt zijn te handelen wanneer zich de situatie voordoet dat er een vervanger nodig is (ziekte, verzuim, professionalisering etc.) maar er geen vervanger (extern) beschikbaar is.

In de periode tussen 5 september en 25 november 2016 (55 lesdagen) zien de data van 38 scholen van Kindante er als volgt uit:
  1. Het aantal interne vervangingen bedroeg in die periode 320 dagen (inzet eigen ambulant personeel met andere basistaken).
  2. 90 dagen zijn er groepen samengevoegd / opgesplitst.
  3. 11 dagen zijn de ouders van groepen verzocht om de kinderen thuis te houden.

Het effect op alle scholen is substantieel en het effect op leerkrachten is onmiskenbaar groot.
Leerkrachten durven zich niet meer ziek te melden omdat er geen vervanging is. De drempel om zich ziek te melden wordt steeds groter. Het gevolg is dat mensen langer dan gezond is blijven doorwerken en het herstel vervolgens moeizamer verloopt. Er ligt druk van collega's, maar ook van de maatschappelijke omgeving.

Reactie naar PO-Raad en Onderwijsinspectie
Op donderdag 1 december 2016 heeft Kindante een brief gestuurd naar de PO-Raad en de Onderwijsinspectie over de geconstateerde effecten van de WWZ bij onze stichting en onze zorgen over de gevolgen ervan kenbaar gemaakt. We hopen dat de inventarisaties van ongewenste effecten ertoe zullen leiden dat het primair onderwijs wordt vrijgesteld van de WWZ.
Terug
Print