GMR

Bij Kindante is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad ingesteld. De leden van de GMR zijn gekozen door de leden van de MR's van de scholen van Kindante. De GMR bestaat uit twaalf leden: zes personeelsleden en zes ouderleden.
De GMR zet zich in voor het bevorderen van medezeggenschap binnen de stichting. De GMR is de formele gesprekspartner van het College van Bestuur op beleidsterreinen, waar het bevoegd gezag instemming of advies behoeft ten aanzien van voorgenomen besluiten die van gemeenschappelijk belang zijn voor een meerderheid van de scholen.
De GMR houdt nauw contact met de achterban via het GMR-platform.
Dit GMR-Platform bestaat uit twee afgevaardigden van iedere MR van de afzonderlijke scholen. Iedere MR vaardigt een personeelslid en een ouder af. De GMR informeert de achterban ook middels een digitale nieuwsbrief.

De GMR en het GMR-Platform vergaderen regelmatig, het vergaderschema vindt u ook op de website. De vergaderingen zijn openbaar. Het bestuur presenteert nieuwe beleidsstukken in het GMR-Platform. Nadat het GMR-Platform hier advies over heeft uitgebracht, neemt de GMR er een definitief besluit over. De leden van de GMR maken hun afweging zonder last en ruggespraak, maar lichten hun keuze in het GMR-Platform toe.

Secretaris en contactpersoon voor de GMR is:
Bert Andriolo
Doktor Nolenslaan 138
6136GV Sittard
Tel: 0646434523
E-mail: gmrkindante@gmail.com

De leden van de GMR zijn:
Naam School
Bert Andriolo KC Sittard personeel
Corrie Jacobs De Parkschool personeel
Tino Lardonois De Tovertuin personeel
Bram Lemmens De Wissel ouder
Roger Maassen KC de Eik personeel
Ivo Nijssen De Sprong ouder
Donné van Roij De Sprong personeel
Elise Schröder Loedoes ouder
John Schulpen De Wissel personeel
Mariëlle Smink De Bron ouder
Patricia Wouters KC Aelse ouder


Terug
Print