Dyslexie in transitie

Dyslexie in het nieuws feb 2017– cijfers kindante
 
Onlangs kopte een krantenartikel: “Dyslexie is gevolg slecht onderwijs”. In deze berichtgeving stond ook dat de cijfers (aantal kinderen met dyslexie) zorgelijk zijn. Op sommige middelbare scholen staat 30 procent van de leerlingen te boek als dyslectisch.  Deze uitspraken hebben vervolgens geleid tot verschillende tegenreacties. Zo zegt het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD), dat de diagnostiek en behandeling van dyslexie bewaakt: “Dat slecht onderwijs de oorzaak zou zijn van de problemen die dyslectische kinderen hebben met lezen, spellen en schrijven, is flauwekul.” Het instituut noemt de berichtgeving die een verband legt tussen slecht onderwijs en dyslexie kwalijk. Het laatste woord is voorlopig dan ook niet gezegd in deze discussie!
 
Professor Wied Ruijsseraars, betrokken bij het project Dyslexie in transitie, zegt het volgende: “Er blijven mensen die nog altijd de definitie van dyslexie niet snappen (NIET het gevolg van slecht onderwijs) en het verwarren met de dyslexieverklaring.”
 
Cijfers Kindante
Vanuit de Kindante Vroegsignalering, afname april 2016, zijn de volgende cijfers bekend van leerlingen op de Kindantescholen:
      Zorgniveau
  Totaal % 1 2 3 4
Leerlingen met ernstige lees- en/of spellingsproblemen en/of kenmerken van dyslexie 497 6% 11 225 199 62
Leerlingen met een dyslexieverklaring 293 3% 23 97 120 53
Uit: Kindante Vroegsignalering, april 2016
 
De schrikbarende percentages van 30% leerlingen met een dyslexieverklaring zoals ze in het nieuws zijn gepresenteerd, herkennen we niet binnen Kindante. Wel is van belang om op alle zorgniveaus in te blijven zetten op goed lees- en spellingsonderwijs.
 
Dyslexie in transitie
“Waar ik behoefte aan heb, is als wetenschappers, praktijkdeskundigen en overheid/gemeenten de handen ineen slaan en de gezamenlijke expertise inzetten om voor kwetsbare kinderen passende en preventief arrangementen te bieden. Polarisatie staat verbinding in de weg”, aldus Ria Kleijnen, projectleider Dyslexie in transitie.
Het project Dyslexie in transitie is een manier om hier een belangrijke kwaliteitsslag in te slaan.
Zie ook http://dyslexie-in-transitie.eduseries.nl/
 Dyslexie in Transitie
Net voor de zomer van 2016 heeft de gemeente definitief een ‘go’ gegeven voor de voortzetting van het project ‘Dyslexie in transitie’. Dat betekent dat nog meer Kindantescholen en nog meer kinderen kunnen profiteren van een zo preventief mogelijke aanpak van dyslexie. De eerste resultaten waren positief, ruim de helft van de deelnemende kinderen profiteerden dusdanig van de geďntegreerde aanpak binnen het traject, dat ze niet doorverwezen hoefden te worden naar de zorg. Ook bleken scholen baat te hebben bij een ‘meekijkende’ casemanager vanuit het project. Daarom is besloten om in het schooljaar 2016-2017 naast ‘preventief behandelen in het onderwijs’ ook een ‘consultatietraject’ aan te bieden. Veel scholen hebben hier al van gebruik gemaakt. Dus ook dit jaar bundelen onderwijs en zorg van meet af aan de krachten en gaan samen aan de slag!
 
Doel: beter en goedkoper
Kindante is in het schooljaar 2015-2016 in samenwerking met Amacura en gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Schinnen en Beek het project Dyslexie in Transitie gestart. Het doel van het project is om dyslexiezorg preventiever, kwalitatiever, integraler en kostenbesparender te maken. Dat is alleen mogelijk met een intensieve samenwerking tussen onderwijs, zorg, ouders en gemeente, zowel op micro- als op meso-macroniveau. Het project richt zich dan ook op de ontwikkeling van een innovatieve en best passende aanpak van zowel de dyslexiebegeleiding door de school, als de dyslexiebehandeling door de zorg en de ondersteuning door de ouders. De gemeente monitort en faciliteert en daarmee is de gehele keten betrokken. Het uitgangspunt is, dat de behandelaar uit de zorg preventieve behandeling biedt op de werkvloer samen met de leerkracht(en). Samen met ouders en het kind bepalen de professionals wat er nodig is, hoe dit is te realiseren en dit dan ook te dóen. Dat is het beste dat we jonge mensen in hun groei naar geletterdheid kunnen bieden.
 
Kind voorop
Kindante ondersteunt vanuit haar strategische missie en visie dit innovatieve project. Want het gaat om "op een eigentijdse, toekomstgerichte en herkenbare manier passend onderwijs bieden, uitgaande van erkende ongelijkheid."
Kind voorop, dat is de focus. Dus ieder kind tijdig ondersteunen, stimuleren in zijn ontwikkeling. Successen zichtbaar maken, ook als leren en ontwikkelen niet vanzelf gaat. Dat doen we graag samen met alle betrokkenen, niet in de laatste plaats met de ouders! En waar nodig buiten de gebaande wegen.
 
Scholen van Kindante
In totaal nemen twintig scholen van Kindante deel aan het project Dyslexie in Transitie. Zoals gezegd zijn de eerste opbrengsten hoopgevend. Allereerst naar resultaten en welbevinden van kinderen. Maar ook leerkrachten komen in beweging en nemen hun (lees)onderwijs nader onder de loep. En met onze partners in de zorg en de gemeente werken we anders samen: out of the box, we spreken over de inhoud (en minder over regels en procedures, al blijft dit ook nodig).
 
Training voor scholen
Vanuit het project wordt dit jaar een training aangeboden aan de ib’ers, leesspecialisten en leerkrachten aan deelnemende scholen, waardoor deelnemers met en van elkaar leren. Dit wordt gedaan in de vorm van blended learning, een innovatieve vorm van leren, waar contactbijeenkomsten en e-learning worden gecombineerd. Het is de bedoeling dat deze training na dit schooljaar breder uitgezet wordt.
 
Meer informatie
Meer informatie over dit project is te vinden op: http://dyslexie-in-transitie.eduseries.nl
Er zijn ook magazines verschenen rondom het project. Ook deze zijn te vinden op de website van het project (kopje: KENNIS).


 
Terug
Print